ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДЕЙНОСТТА ФИДЕЛИТАС ЛАБ ЕООД

                                                             Версия 2 / 01.02.2021 г. 

Тези Общи Условия (ОУ) Ви запознават с общите условия за работа, които се прилагат към всички взаимоотносшения, тестове и анализи, предоставяни от Лабораторията на Фиделитас Лаб ЕООД  (наричано по-нататък Лабораторията). Моля прочетете този документ внимателно преди да поискате/поръчате някоя от нашите услуги. Моля отбележете, че в случай на поръчка на някоя от нашите услуги, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези ОУ, като всички взаимоотношения с Нас за лабораторни услуги и анализи са и ще бъдат покрити от тези ОУ.

Ако четете тази ОУ на нашият уебсайт, можете да разпечатате копие за бъдещи справки и въпроси.

1. Възлагане на работа
Клиентът (Вие) е страната/физическо или юридическо лице/, по чието искане и/или от чието име Лабораторията (Ние) извършва лабораторни услуги. Клиентът трябва да възложи в писмена форма работата, която иска да бъде изпълнена от Лабораторията. Лабораторията следва да потвърди в писмена форма приемането на инструкциите или на такава част от тях, каквато се ангажира да извърши. След като Лабораторията и Клиентът договорят вида и обема на работата, която ще се извършва, всякакви последващи изменения и/ или допълнения на поръчката следва да бъдат съгласувани от двете страни в писмена форма.

2. Лабораторни услуги

2.1. При получаване на мострата/пробата заедно с Възлагателно писмо, естеството на мострата/пробата и възложения анализ ще бъдат разгледани.

2.2. Запазваме правото си на отказ от приемане на всякакви мостри/проби за анализ, като Вие ще бъдете информирани своевременно за това.

2.3. В повечето случаи, мострите/пробите се анализират на базата на това от кого първо е получено възлагането. Целим да извъшим възложените анализи в рамките на 3 (три) работни дни, считано от получаването на мострата/пробата, като това също може да бъде повлияно от други фактори, например наличност на екипировка или инструменти, тип на поискания анализ и т.н. При изрично поискване за спешно извършване на анализ, това ще бъде взето под внимание и може да подлежи на допълнително таксуване/допълнителна такса. Ще бъдете уведомени за това преди самият анализ да бъде извършен.

2.4. Всички тестове и анализи се отнасят само към конкретната представена проба, и не са показателни за общото количество/общия товар, от който е вземана мострата/пробата.

2.5. Политиката на ТИС е да не предоставя мнения или обяснения относно получените резултати. Въпреки това, сме готови да обсъдим (съвместно с Вас) фактите, отбелязани в издадения от нас Сертификат за Анализ.

2.6. Политиката на Лабораторията е да не използва подизпълнители. Въпреки това, в някои случаи може това да се окаже наложително. При такъв случай, ще бъдете информирани за това предварително и преди приемането на поръчката.

3. Нашите задължения

3.1. Лабораторията се задължава да извърши възложените анализи с грижата на добър търговец и със съответните професионални умения в съответствие с установената практика и стандарти.

3.2. Сертификат за анализ

Лабораторията се задължава да предаде окончателен писмен Сертификат след приключване на изпълнението на работата, който следва да съдържа резултатите от извършените тестове/анализи, освен ако Клиента изрично е инструктирал Лабораторията да не прави това.

3.3. Конфиденциалност

Лабораторията се задължава да не разкрива пред каквито и да е трети лица поверителна информация, предоставена му от Клиента, нито да позволява на такива трети лица достъп до тази информация, освен ако Клиентът не даде изричното си разрешение за това или в случаите, когато разкриването е разпоредено с акт на компетентния съд.

3.4. Конфликт на интереси/Квалификация

Лабораторията се задължава незабавно да извести Клиента, ако възникне конфликт на интереси или въпрос, по който поради липса на подходяща квалификация и опит не е желателно лабораторията да продължава изпълнението на възложената му работа

4. Цени и заплащане

4.1. Цената на възложения анализ е съгласно предоствената актуална ценова листа или ще бъде уговорена межу лабораторията и клиента.

4.2. Освен при изрично друго споразумение, плащането ще се извършва до 15 дни след издаването и получаването на фактурата.

5. Нашата отговорност

5.1. Нашата отговорност към Вас, възникнала независимо при какви обстоятелства ( във връзка с отговорност по подписания договор, непозолвено увреждане, невнимание, нарушаване на изискваните от закона задължения или при други обстоятелства/други причини) не надхвърля цената, заплатена за възложения анализ.

5.2. Лабораторията не носи отговорнот за косвени загуби (например пропуснати ползи и/или печалби, загуби на дейности, печалби от договори, очаквани спестявания/икономии, информация, и т.н.), възникнали при каквито и да е обстоятелства и независимо дали са възникнали във връзка с отговорност по подписания договор, невнимание и тн., независимо дали това е било предвидимо или не.

5.3. Давност

Всякакви претенции, предявени от Клиента срещу лабораторията ще се считат за погасени по давност ако не са предявени да изтичането на една година от датата на издаване на Сертификата за анализ

6. Събития извън нашия контрол (Форс-мажор)

6.1. Не носим отговорнист за невъзможност или забавяне при извършването на възложениете тестове/анализи, или други Наши задължения по подписания договор при събития извън Нашия контрол (Форс-мажорни събития).

6.2. Форс-мажорни събития включват всички действия, събития и несъстояли се такива, пропуски и инциденти извън Нашият контрол и включват (без ограничния) следните събития:

6.2.1. Стачки, бойкоти и други индустриални действия/събития;

6.2.2. Граждански безредици, бунтове, инвазии, терористични атаки или заплахи за такива, военни действия (официално обявени или не) или военни заплахи или приготовления;

6.2.3. Пожари, експлозии, бури, наводнения, земетресения, потъвания, епидемии или други природни бедствия;

6.2.4. Невъзможност за използване на железопътни линии, кораби, самолети, автотранспорт или други публични или частни превозни средства;

6.2.5. Невъзможност за използване на публични или частни телекомуникационни мрежи;

6.2.6. Действията, указите, законите, правилата или наложените ограничения на което и да е правителство;

6.3. Нашите задълкжения по всеки подписан договор се приемат за спрени за периода на траене на Форс-мажорното събитие, като Ние получаваме съответното удължение на предварително определеното време за извършване на работа. До колкото е възможно, ще използваме наличните ни средства и ресурси с цел приключване на Форс-мажорното събитие или намирането на решение, при което да можем да извършим възложената ни дейност, въпреки Форс-мажорното събитие.

7. Здраве и безопасност

7.1. Клиентът е длъжен да ни информира за всякакви опасности и рискове свързани с мостри/проби, които предавате за тестване/анализ;

7.2. Ще Ви държим отговорни за всички злополуки и болести, получени в резултат на обработката на материали, които не са надлежно и ясно отбелязани/категоризирани като такива с опасен характер/опасни.

8. Делимост на условията

Ако което и да е от тези ОУ или други условия по подписания договор бъде определено от правоспособна институция като невалидно, незаконно или неприложимо до каквато и да е степен, въпросното правило, условие или разпоредба ще бъде отделено от останалите условия, правила или разпоредби, които ще продължават да бъдат валидни в пълната си степен, доколкото позволява закона.

9. Цялостно споразумение

Тези ОУ и всички други документи изрично споменати в тях представляват цялостното споразумение между Клиента и Лабораторията във връзка с предмета на подписания договор/възложената поръчка и заместват всички предхождащи споразумения, независимо дали са в устна или писмена форма;

10. Правото ни да променяме тези Общи Условия

10.1. Запазваме правото си да преработваме и променяме тези ОУ през определен период от време, за да отразим променящите се пазарни условия, които влияят на работата ни, промени в приложимите закони и регулаторни изисквания и/или промени във възможностите на нашата лаборатория.

10.2. Вие подлежите на политиката и общите условия, които са в сила по времето на възлагането на Нашите услуги, освен ако промяната им не е наложителна във връзка със приложими закони или правоспособни правителствени организации (като в такъв случай промяната ще бъде приложима за Ваши минали възложения), или ако Ви уведомим за промяната на тези политики или ОУ преди да Ви изпратим Сертификата за Анализ (като в такъв случай имаме правото да приемем, че сте приели промяната в ОУ, освен ако не ни уведомите за противното в срок от 7 (седем) работни дни, считано от получаването на Сертификата за Анализ).

11. Закони и юрисдикция

11.1. Тези ОУ подлежат на законите на Република България;

11.2. Всички въпроси, диспути и оспорвания, възникнали във връзка с тези ОУ, подлежат на юрисдикцията и съдебната система на Република България.