Стокови инспекции

Контрол на количество и качество при предварително складиране на стоки в пристанищни складове и складови бази, инспекции на стоки с цел установяване вида и състоянието на стоката в съответствие с търговски договор за внос/инзос.

Контрол при товарене/разтоварване на превозни средства, контрол на количество (чрез претегляне на кантар, драфт сървей, улидж сървей, талиманене).

Инспекции на товарни помещения / корабни хамбари за установяване на годност за товарене.  

Инспекции на състояние на товари/опаковки, начин на товарене, стифиране и укрепване на товарите.

Заделяне на проби, анализ и окачествяване на продукта.