ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ФИДЕЛИТАС EООД

ФИДЕЛИТАС EООД Общи условия на дейнoстта

1. Дефиниции“Сървейор”/”Консултант” означава Сървейорът/Консултантът, който работи по силата на тези условия.

“Клиент” означава страната/физическо или юридическо лице/, по чието искане и/или от чието име Сървейорът/Консултантът извършва инспекционни услуги или друга възложена му работа.

“Рапорт” означава отчетът или докладът, предоставени от Сървейора/Консултанта във връзка с поръчката, получена от Клиента.

“Разходи” включват стойността на всички уместни фотографски услуги, размножаване на чертежи, диаграми, скици, както и разходи за печатни, копирни услуги и, където е приложимо, такси за електронни съобщения, както и всякакви приемливи и уместни разходи, включително пътни разходи, разходи за настаняване в хотел, командивъчни, ако такива се налагат за изпълнението на възложената работа.

"Хонорар" означава хонорарът, който Сървейорът/Консултантът изисква от Клиента, включително всякакъв данък добавена стойност, където е приложим, разходите на Сървейора/Консултанта, включително и хонорара и разходите на подизпълнители, ако такива се налага да бъдат ангажирани.

2. Предмет

Сървейорът/Консултантът се задължава да изпълни възложената му работа изцяло в съответствие с настоящите условия.

3. Възлагане на работата

Клиентът трябва да възложи в писмена форма работата, която иска да бъде изпълнена от Сървейора/Консултанта. От своя страна, Сървейорът/Консултантът следва да потвърди в писмена форма приемането на всички горни инструкции или на такава част от тях, каквато се ангажира да извърши във връзка с инструкциите на Клиента. След като Сървейорът/Консултантът и Клиентът договорят вида и обема на работата, която ще се извършва, всякакви последващи изменения и/ или допълнения на поръчката следва да бъдат съгласувани от двете страни в писмена форма.

4. Условия на плащане

Клиентът се задължава да заплати Хонорара и Разходите на Сървейора/Консултанта в сроковете съгласно тези Общи Условия, но при всички случаи не по-късно от 30 дни след датата на издаване на съответната фактура, освен ако в писмена форма е уговорен друг начин на плащане. При закъснение на плащането, Сървейорът/Консултантът има право на лихва, равна на 4% над Основния лихвен процент на HSBC Bank Plc, който е в сила за периода на забавата.

5. Задължения и отговорности

(a) Клиент
Клиентът се задължава да предостави на Сървейора/Консултанта изчерпателни инструкции, които следва да му бъдат предадени своевременно с цел да се гарантира ефективното и ефикасно извършване на възложената работа, както и да осигури на Сървейора/Консултанта необходимия достъп до стоки, помещения, кораби, инсталации и транспорт, а също така и да осигури всички подходящи средства за безопасност, необходими за създаването на безопасни и здравословни условия за работа.
Сървейорът/Консултантът не носи отговорност за последиците от закъснели, неизчерпателни, неадекватни, неточни или неясни инструкции.

(b) Сървейор
Сървейорът/Консултантът се задължава да извърши възложената му работа с грижата на добър търговец и със съответните умения в съответствие с установената практика за съответните морски инспекционни/консултантски услуги.

(c) Рапорт
Сървейорът/Консултантът се задължава да предаде окончателен писмен Рапорт на Клиента след приключване на изпълнението на работата, който следва да съдържа констатациите на Сървейора/Консултанта, състоянието и/или качеството на обекта и/или целта на възложената работа, освен ако Клиента изрично е инструктирал Сървейора/Консултанта да не прави това.

(d) Конфиденциалност
Сървейорът/Консултантът се задължава да не разкрива пред каквито и да е трети лица поверителна информация, предоставена му от Клиента, нито да позволява на такива трети лица достъп до тази информация, освен ако Клиентът не даде изричното си разрешение за това или в случаите, когато разкриването е разпоредено с акт на компетентния съд.

(e) Собственост
Сървейорът/Консултантът си запазва авторското право върху създадените от него оригинални продукти, становища, заключения или други обекти на интелектуална собственост.

(f) Конфликт на интереси/Квалификация
Сървейорът/Консултантът се задължава незабавно да извести Клиента, ако възникне конфликт на интереси или въпрос, по който поради липса на подходяща квалификация и опит не е желателно Сървейорът/Консултантът да продължава изпълнението на възложената му работа. В такива случаи Клиентът дължи плащане на Хонорара и Разходите на Сървейора/Консултанта за работата, извършена до датата на уведомяването.

6. Ограничение на Отговорността

(a) Отделно от ограничението по Клауза 7, Сървейорът/Консултантът няма да носи никаква отговорност пред Клиента за загуби, щети, обезщетения за забава или каквито и да е други разходи от какъвто и да е характер, независимо дали са преки или косвени и независимо как са възникнали, освен ако за същите се докаже, че са причинени единствено поради небрежност, груба небрежност или умисъл от страна на Сървейора/Консултанта или някои от неговите служители или агенти или подизпълнители.

(b) Ако Клиентът докаже, че загубите, щетите, обезщетенията за забава или каквито и да е други разходи са причинени поради небрежност, груба небрежност или умисъл от страна на Сървейора/Консултанта, както е посочено по-горе, освен в случаите, когато тези загуби, щети, забава или каквито и да е други разходи са в резултат от лично действие или бездействие на Сървейора/Консултанта, извършени виновно или поради груба небрежност със съзнанието, че е вероятно да се причинят подобни загуби, щети, забава или каквито и да е други разходи, отговорността на Сървейора/Консултанта за всички евентуални инциденти във връзка със съответната поръчка, довели до предявяване на претенции от страна на Клиента, е ограничена до 10 (десет) пъти платения хонорар, но не повече от EUR 250,000 (двета и петдесет хиляди евро) .

Сървейорът/Консултантът не носи отговорност за липси или повреди на оборудване, или други предмети, които са му били предоставени от или от името на Клиента при или по повод изпълнението на възложената му работа, независимо от това как са настъпили тези липси или повреди.

7. Освобождаване от отговорност и възмездяване.

Отговорността на Сървейора/Консултанта е ограничена само и единствено до лимита, посочен в Клауза 6, като по силата на приемането/изрично или конклудентно/ на настоящите Общи условия Клиентът се задължава да освободи от отговорност и/или възмезди Сървейора/Консултанта и неговите служители, агенти и подизпълнители в случай на каквито и да е правни действия, съдебни производства, искове, претенции или отговорности, независимо от това как са предявени и на какво основание са те, които могат да бъдат предприети или повдигнати срещу тях, както и да възмезди всякакви разходи, загуби, щети и разноски (включително за правните и съдебни разходи и разноски, от които Сървейорът/Консултантът е изцяло освободен), които Сървейорът/Кон-султантът може да понесе (пряко или косвено) във връзка с предоставените услуги по силата на тези Общи Условия.

8. Непреодолима сила

Нито Сървейорът/Консултантът, нито Клиентът, освен ако е уговорено друго в тези Общи Условия, няма да носят отговорност за загуби, щети, закъснения или неизпълнение на задълженията си, които са пряка последица от действието на природна сила, военни действия, запори по съдебни производства, карантинни ограничения, стачки, бойкот, локаут, бунтове, граждански безредици и арести или каквито и да е ограничения и забрани, наложени от монарси, управници, правителства или нации.

9. Застраховка

Сървейорът/Консултантът е длъжен да направи и поддържа, без това да води до никакви разходи за Клиента, застраховка за Професионална отговорност за загуби или щети, за които Сървейорът/Консултантът може да носи отговорност пред Клиента по силата на тези Общи условия.

10. Право на Сървейора/Консултанта да има подизпълнители

Сървейорът/Консултантът има право да възлага на подизпълнители всяка една от услугите, възложени му по смисъла на тези Общи Условия, като Клиентът има право да прави обосновани възражения, в случай, че не желае това. Независимо от превъзлагането на работа на такива подизпълнители, Сървейорът/Консултантът остава изцяло отговорен за надлежното изпълнение на задълженията си по тези Общи Условия.

11. Давност

Всякакви искове, предявени от Клиента срещу Сървейора/Консултанта, ще се считат за погасени по давност ако не са предявени да изтичането на една година от датата на издаване на Рапорта.

12. Юрисдикция и право

За неуредените отношения между страните по тези Общи условия се прилагат законите на Англия и Уелс и всички спорове, които биха могли да възникнат между тези страни се подчиняват на изключителната юрисдикция на английските съдилища. В случаите, когато Сървейорът/Консултантът и Клиентът са лица под една и съща юрисдикция, споровете се отнасят за разрешаване пред съдилищата на тази съответна юрисдикция.

Всички договорни правоотношения между Сървейора/Консултанта и Клиента по отношение на предоставените услуги попадат в приложното поле на тези Общи условия от момента, в който Сървейорът/Консултантът потвърди в писмена форма поръчката на Клиента, освен ако изрично и в писмена форма е уговорено друго. Потвърждението на Сървейора/Консултанта следва да се позовава на тези Общи условия в подходяща форма и да посочва изрично, че копие от тях на твърд носител може да бъде предоставено при поискване.